XIII Kampania Społeczna „Hospicjum to też Życie”

Zaproszenie do współpracy

 W październiku 2016 roku Fundacja Hospicyjna rozpocznie ogólnopolską kampanię społeczną „Hospicjum to też Życie”. Będzie to już trzynasta akcja organizowana corocznie przez Fundację we współpracy z hospicjami z całej Polski. Podczas każdej z nich zwracamy uwagę społeczeństwa na tematy trudne, związane z różnymi aspektami opieki nad osobami ciężko chorymi, dziećmi i dorosłymi, oraz ich bliskimi (np. komunikacji, osierocenia, wolontariatu). Pokazujemy problemy, ale również możliwości ich rozwiązywania. Temat każdej kampanii jest poruszany za pośrednictwem mediów, zaś okazją do tego są wydarzenia, organizowane przez jej uczestników: dni otwarte, koncerty, debaty, szkolenia i inne lokalne przedsięwzięcia, w zależności od tematyki.

 O r g a n i z a t o r

Fundacja Hospicyjna jest gdańską organizacją pożytku publicznego prowadzącą od 2004 roku działania o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w następujących obszarach: wsparcia merytorycznego i finansowego hospicjów, rozwoju wolontariatu opiekuńczego, wsparcia socjalnego i psychologicznego dzieci i młodzieży w żałobie i osób dorosłych oraz edukacji społecznej (www.fundacjahospicyjna.pl).

 T e m a t y k a  K a m p a n i i

W tym roku chcemy zwrócić społeczną uwagę na członków rodzin, sprawujących opiekę nad swoimi ciężko chorymi bliskimi, dziećmi i dorosłymi. Na opiekunów rodzinnych.

 Temat ten pojawia się w świadomości społecznej tylko przy okazji protestów opiekunów osób niepełnosprawnych przed Sejmem. Ale także wówczas mówi się głównie o kwestii świadczeń finansowych, choć wśród postulatów opiekunów było również stworzenie s y s t e m u   w s p a r c i a, obejmującego opiekę wyręczającą, umożliwienie łączenia opieki z pracą zawodową, umożliwienie odpoczynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku opieki sprawowanej przez wiele lat, czasem przez całe dorosłe życie opiekuna. Problem ten dotyczy wszystkich osób sprawujących opiekę nad bliskim w domu, nie zawsze nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dlatego jego skala w Polsce nie jest znana.

 Opiekun musi podporządkować swoje sprawy, swoje życie opiece nad chorym podopiecznym, dzieckiem czy dorosłym. Zwykle jest to jedna osoba (kobieta), na którą spada obowiązek i ciężar opieki. Zwykle też opieka wiąże się z koniecznością ograniczeń czy rezygnacji z życia towarzyskiego, zawodowego, również rodzinnego, odłożenia swoich pasji i planów. Czasami na kilka miesięcy, czasami na lata. W naturalny sposób uwaga otoczenia skupia się na chorym, o wiele rzadziej na osobie sprawującej opiekę. Konsekwencje – zmęczenie, choroby, wypalenie (mało wciąż mówi się o zespole stresu opiekuna, a skoro się nie mówi – nie ma pomocy). Istnieje ogromna potrzeba zapewnienia im wsparcia (w przypadku opieki nad osobami starymi jest to rosnąca potrzeba) – przy pielęgnacji, która w praktyce wymaga często siły fizycznej, ale też emocjonalnego.

 Pomóc może każdy, poprzez zwykłe wysłuchanie, drobną pomoc w codziennych obowiązkach, czynnościach domowych. Pomóc mogą lokalne społeczności poprzez wolontariat. Pomóc powinien rząd poprzez odpowiednie regulacje. Opiekun, który otrzymuje odpowiednie wsparcie jest lepszym opiekunem dla swojego podopiecznego. Opieka sprawowana w domu jest w wielu przypadkach lepsza dla podopiecznego, tańsza dla systemu. Musi być jednak wspierana w sposób systemowy.


C e l e  K a m p a n i i

Poprzez Kampanię chcemy zrealizować dwa główne cele: edukacyjny i praktyczny.

 Cel edukacyjny

Zwrócenie uwagi społecznej na członków rodzin, którzy sprawują codzienną opiekę nad swoimi bliskimi w domach (czyli na opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które się z tym wiążą oraz możliwości wsparcia – na poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz instytucjonalnym.  

 Cel praktyczny

Zorganizowanie we współpracy z ośrodkami biorącymi udział w Kampanii wydarzeń, mających na celu konkretne wsparcie opiekunów rodzinnych: możliwość odpoczynku, uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgnacji ciężko chorego oraz ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami, na które opiekunowie nie mają czasu, koncentrując się na potrzebach podopiecznego.

 Podczas Kampanii prowadzona będzie zbiórka publiczna indywidualnie przez poszczególne ośrodki oraz uruchomiony charytatywny SMS o numerze 7279. Zebrane pieniądze w ramach zbiórki SMS-owej zostaną wykorzystane na wzmocnienie hospicyjnej opieki nad chorymi i ich rodzinami. W zależności od uzyskanej kwoty będą to:

- szkolenia dla pracowników hospicjów z zakresu komunikacji z rodziną chorego

- bony do apteki dla opiekunów rodzinnych podopiecznych hospicjum

 

 W a ż n i e j s z e  o g ó l n o p o l s k i e  w y d a r z e n i a   K a m p a n i i           

październik 2016     

Koncerty charytatywne „Głosy dla Hospicjów”, organizowane przez hospicja w całej Polsce w ramach światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej        

listopad 2016 – marzec 2017             
Wydarzenia dla opiekunów rodzinnych zorganizowane przez hospicja w formie:   


        „Spotkania przy kawie”, których celem ma być zapewnienie chwili odpoczynku opiekunom i miłego spędzenia czasu, oderwanie ich od codziennej opieki (szczególnie w przypadku opieki sprawowanej w domu). Może ono mieć formę aktywnych zajęć (prace plastyczne), występu lub inną, która pozwoli zapomnieć o obowiązkach i problemach;

        „Dnia profilaktyki”, czyli umożliwienia uzyskania w jednym miejscu (hospicjum lub innej współpracującej instytucji) konsultacji lekarzy różnych specjalności i wykonania badań profilaktycznych lub innych, na które zwykle opiekunowie nie mają czasu;

 „Spotkania szkoleniowego”, czyli warsztatów z zakresu opieki nad osobą obłożnie chorą w domu. Powinno ono obejmować część pielęgnacyjną oraz część psychologiczną, zwracającą uwagę na to jak zadbać o siebie i jak radzić sobie w sytuacjach szczególnie trudnych.

 Poza tym placówki biorące udział w Kampanii umieszczą na stronach internetowych praktyczne porady dla opiekunów, dotyczące różnych aspektów opieki lub przekierowanie na stronę www.hospicja.pl.

 Za ich pośrednictwem zostanie również przeprowadzone badanie ankietowe wśród rodzin pacjentów, dotyczące ich sytuacji i potrzeb w zakresie wsparcia.

 

D a l s z e   d z i a ł a n i a      

Po zakończeniu Kampanii, będziemy kontynuować podjęte działania w formie corocznych „Tygodni Opiekuna”, przypominających o konieczności wsparcia tej grupy społecznej oraz poprzez stałą edukację i wsparcie informacyjne za pośrednictwem strony internetowej www.hospicja.pl, zawierającej między innymi praktyczne wskazówki i filmy instruktażowe na temat pielęgnacji, organizacji opieki w warunkach domowych, ale również porady z zakresu pomocy socjalnej i dbania o siebie, forum internetowego dla opiekunów, publikacji poradnikowych.

 Inspiracją podjętych działań są z jednej strony nasze wieloletnie doświadczenia w zakresie opieki nad chorymi dorosłymi i dziećmi, z drugiej natomiast rozwiązania wprowadzane w krajach europejskich jako odpowiedź na problemy, które dostrzegamy też w Polsce. W Anglii od lat prowadzone są cykliczne kampanie na rzecz opiekunów rodzinnych chorych dzieci i dorosłych. Ich celem jest aktywizacja lokalnych społeczności, ale też lobowanie w rządzie, samorządach na rzecz wprowadzania rozwiązań systemowych. Osiągnięto już tam wiele w tym zakresie (http://www.carersuk.org/news-and-campaigns). Znana jest również skala problemu – policzono, ile osób pełni rolę opiekuna rodzinnego, oszacowano wartość ich codziennej pracy, stworzono system wsparcia.

Eksperci kampanii 

prof. dr hab. Barbara Bień, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Czekanowski prof. UG, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Krajowy Duszpasterz Hospicjów

dr n. med. Halina Doroszkiewicz, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Agnieszka Nowicka, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Sobierajski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

 

Patronat honorowy

  

 Patron medialny

   

 

Sponsor

 

 Materiał do pobrania

List Krajowego Duszpasterza Hospicjów

Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy

Plakat w formacie A4

Plakat w formacie A2

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska