Programy społeczne

Fundacja Hospicyjna systematycznie inicjuje projekty długofalowe przybiera. Dzięki ich rozciągnięciu w czasie możliwa jest realizacja założeń bardziej śmiałych, wręcz nowatorskich, i skierowanych do dużej grupy docelowej. Zaangażowanie różnych podmiotów oraz mediów sprawia, że akcje nabierają charakteru powszechnego i, co może najistotniejsze, mimo oficjalnego zakończenia, ich efekty długofalowe są w społeczeństwie wciąż obecne.

Umierać po ludzku

W 2008 roku Fundacja Hospicyjna wraz z „Gazetą Wyborczą” przeprowadziły akcję „Umierać po ludzku”, zainspirowaną programem „Rodzić po ludzku”. Celem wspólnych działań było zachęcanie do publicznej debaty na temat godnej śmierci. W ramach akcji powstała „Karta praw człowieka umierającego”. Odbyły się także warsztaty w szkołach ponadgimnazjal¬nych i na uczelniach medycznych w całej Polsce. W zajęciach na temat komunikacji z ciężko chorymi i rodzinami wzięło udział 400 nauczycieli z 120 szkół i 600 studentów z 14 uczelni. Na zakończenie akcji wydano „Informator dla ludzi przewlekle chorych, umierających i ich rodzin”.

Program na Rzecz Wolontariatu Hospicyjnego „Lubię pomagać”

Trzyletni projekt „Lubię pomagać”, realizowany w latach 2007–2010 dzięki środkom uzyskanym od Fundacji PZU, umożliwił utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących centrów wolontariatu przy 96 ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy, przeszkolenie 120 koordynatorów wolontariatu oraz wydanie publikacji w postaci książek i filmów DVD. Powstały podręczniki dla wolontariuszy i koordynatorów (jedyne na polskim rynku poruszające tematykę wolontariatu hospicyjnego), podręczniki dla nauczycieli, wspomagające edukację uczniów na temat wolontariatu hospicyjnego oraz poświęcone zagadnieniom związanym ze śmiercią, żałobą, nieuleczalną chorobą, a także poradniki dla osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorymi osobami. Autorom projektu szczególnie zależało na aktywowaniu wolontariuszy powyżej 50 roku życia.

Podjęte działania pozwoliły spojrzeć na pracę społeczną i wolontariat jako na sposób realizacji humanistycznych wartości. Utworzenie centrów wolontariatu przy hospicjach w całej Polsce pozwoliło na dotarcie zaangażowanych wolontariuszy z pomocą do najbardziej potrzebujących.

Działania zaplanowane w projekcie umożliwiły osiągnięcie następujących celów strategicznych:

  • rozwój wolontariatu przy hospicjach i ośrodkach medycyny paliatywnej w Polsce,
  • podniesienie jakości opieki nad pacjentem hospicjum i jego rodziną,
  • ukazanie możliwości samorealizacji młodzieży, osób dorosłych i starszych poprzez wolontariat,
  • promowanie wolontariatu hospicyjnego i hasła „Lubię pomagać” w społeczeństwie,
  • nabycie niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności przez koordynatorów centrów wolontariatu w zakresie prowadzenia tego typu jednostek: rekrutacji i współpracy z wolontariuszami, ich przygotowania merytorycznego, organizacji szkoleń, przygotowania i przeprowadzania akcji charytatywnych, prowadzenia działań edukacyjnych w szkołach i na wyższych uczelniach,
  • nabycie niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności przez zaangażowanych wolontariuszy w zakresie niesienia pomocy najbardziej potrzebującym,
  • merytoryczne wsparcie placówek edukacyjnych w kształtowaniu postaw i wrażliwości prospołecznych,
  • rozpowszechnianie właściwych zachowań wobec niepełnosprawności, ciężkiej choroby i śmierci.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent RP oraz Ministerstwo Zdrowia.

Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób skazanych opuszczających placówki penitencjarne (WHAT)

W latach 2008-2010 realizowany był we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku ogólnopolski program edukacyjny, zatytułowany: „Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne” (projekt WHAT). Jego inspiracją była kilkuletnia już współpraca więźniów i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku.

Program WHAT miał przede wszystkim na celu reintegrację społeczną więźniów poprzez nieodpłatną pracę na rzecz placówek opieki paliatywnej oraz zmianę negatywnego obrazu hospicjów jako „umieralni”. W projekcie wzięło udział 15 zakładów karnych oraz aresztów śledczych i 15 placówek opieki paliatywnej z terenu całej Polski.

Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego

W 2010 roku, dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Hospicyjna przeprowadziła roczny program pod nazwą „Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego”. W ramach projektu odbyły się bezpłatne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu z 30 hospicjów z całego kraju. Ich zakres tematyczny był imponujący, obejmował podstawy zarządzania, marketingu, a także psychologię, fundraising, prawo oraz umiejętności interpersonalne. Wykładowcami byli przede wszystkim pracownicy i wolontariusze Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali wydane przez Fundację Hospicyjną podręczniki dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego.

Przekaż darowiznę online

kwota:

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

WESPRZYJ BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 


Numer konta:

60 1540 1098 2001 5562 3339 0002

Fundusz Dzieci Osieroconych

 

Aktualna lista marzeń - Dzień Dziecka 2022

Rocznik

 

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska