Programy społeczne

Fundacja Hospicyjna systematycznie inicjuje projekty długofalowe przybiera. Dzięki ich rozciągnięciu w czasie możliwa jest realizacja założeń bardziej śmiałych, wręcz nowatorskich, i skierowanych do dużej grupy docelowej. Zaangażowanie różnych podmiotów oraz mediów sprawia, że akcje nabierają charakteru powszechnego i, co może najistotniejsze, mimo oficjalnego zakończenia, ich efekty długofalowe są w społeczeństwie wciąż obecne.

Umierać po ludzku

W 2008 roku Fundacja Hospicyjna wraz z „Gazetą Wyborczą” przeprowadziły akcję „Umierać po ludzku”, zainspirowaną programem „Rodzić po ludzku”. Celem wspólnych działań było zachęcanie do publicznej debaty na temat godnej śmierci. W ramach akcji powstała „Karta praw człowieka umierającego”. Odbyły się także warsztaty w szkołach ponadgimnazjal¬nych i na uczelniach medycznych w całej Polsce. W zajęciach na temat komunikacji z ciężko chorymi i rodzinami wzięło udział 400 nauczycieli z 120 szkół i 600 studentów z 14 uczelni. Na zakończenie akcji wydano „Informator dla ludzi przewlekle chorych, umierających i ich rodzin”.

Program na Rzecz Wolontariatu Hospicyjnego „Lubię pomagać”

Trzyletni projekt „Lubię pomagać”, realizowany w latach 2007–2010 dzięki środkom uzyskanym od Fundacji PZU, umożliwił utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących centrów wolontariatu przy 96 ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy, przeszkolenie 120 koordynatorów wolontariatu oraz wydanie publikacji w postaci książek i filmów DVD. Powstały podręczniki dla wolontariuszy i koordynatorów (jedyne na polskim rynku poruszające tematykę wolontariatu hospicyjnego), podręczniki dla nauczycieli, wspomagające edukację uczniów na temat wolontariatu hospicyjnego oraz poświęcone zagadnieniom związanym ze śmiercią, żałobą, nieuleczalną chorobą, a także poradniki dla osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorymi osobami. Autorom projektu szczególnie zależało na aktywowaniu wolontariuszy powyżej 50 roku życia.

Podjęte działania pozwoliły spojrzeć na pracę społeczną i wolontariat jako na sposób realizacji humanistycznych wartości. Utworzenie centrów wolontariatu przy hospicjach w całej Polsce pozwoliło na dotarcie zaangażowanych wolontariuszy z pomocą do najbardziej potrzebujących.

Działania zaplanowane w projekcie umożliwiły osiągnięcie następujących celów strategicznych:

  • rozwój wolontariatu przy hospicjach i ośrodkach medycyny paliatywnej w Polsce,
  • podniesienie jakości opieki nad pacjentem hospicjum i jego rodziną,
  • ukazanie możliwości samorealizacji młodzieży, osób dorosłych i starszych poprzez wolontariat,
  • promowanie wolontariatu hospicyjnego i hasła „Lubię pomagać” w społeczeństwie,
  • nabycie niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności przez koordynatorów centrów wolontariatu w zakresie prowadzenia tego typu jednostek: rekrutacji i współpracy z wolontariuszami, ich przygotowania merytorycznego, organizacji szkoleń, przygotowania i przeprowadzania akcji charytatywnych, prowadzenia działań edukacyjnych w szkołach i na wyższych uczelniach,
  • nabycie niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności przez zaangażowanych wolontariuszy w zakresie niesienia pomocy najbardziej potrzebującym,
  • merytoryczne wsparcie placówek edukacyjnych w kształtowaniu postaw i wrażliwości prospołecznych,
  • rozpowszechnianie właściwych zachowań wobec niepełnosprawności, ciężkiej choroby i śmierci.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent RP oraz Ministerstwo Zdrowia.

Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób skazanych opuszczających placówki penitencjarne (WHAT)

W latach 2008-2010 realizowany był we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku ogólnopolski program edukacyjny, zatytułowany: „Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne” (projekt WHAT). Jego inspiracją była kilkuletnia już współpraca więźniów i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku.

Program WHAT miał przede wszystkim na celu reintegrację społeczną więźniów poprzez nieodpłatną pracę na rzecz placówek opieki paliatywnej oraz zmianę negatywnego obrazu hospicjów jako „umieralni”. W projekcie wzięło udział 15 zakładów karnych oraz aresztów śledczych i 15 placówek opieki paliatywnej z terenu całej Polski.

Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego

W 2010 roku, dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Hospicyjna przeprowadziła roczny program pod nazwą „Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego”. W ramach projektu odbyły się bezpłatne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu z 30 hospicjów z całego kraju. Ich zakres tematyczny był imponujący, obejmował podstawy zarządzania, marketingu, a także psychologię, fundraising, prawo oraz umiejętności interpersonalne. Wykładowcami byli przede wszystkim pracownicy i wolontariusze Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali wydane przez Fundację Hospicyjną podręczniki dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
OFERTY PRACY
WSPIERAJ NAS

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Wolontariat opiekuńczy

 

Rocznik

 

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska