Prawa wolontariusza

Prawa wolontariusza wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należą do nich:

  • prawo wolontariusza do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz prawo do dostępu do tych informacji,
  • prawo wolontariusza do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  • prawo wolontariusza do odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  • prawo wolontariusza do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń,
  • prawo wolontariusza do odbywania podróży służbowych na koszt korzystającego (hospicjum) oraz do zwolnienia korzystającego z tego obowiązku,
  • prawo wolontariusza do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń albo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w zależności od okresu, na który zostało zawarte porozumienie z wolontariuszem),
  • prawo wolontariusza do otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, które określa co najmniej zakres świadczeń wolontariusza,
  • prawo wolontariusza do potwierdzenia na piśmie treści porozumienia.

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl