Słowniczek wolontariusza

Akcja
Zespołowe przedsięwzięcia, zbiorowe wystąpienia będące ulubioną formą aktywności wolontariuszy, zwłaszcza młodych. Praca w grupie daje poczucie bezpieczeństwa, uczy współpracy, a widoczny szybki efekt sprawia zadowolenie i satysfakcję. Dobrym przykładem akcji jest wiosenne sprzątanie świata czy pomoc w zbiórce darów dla powodzian lub ofiar innych klęsk żywiołowych.
Altruizm
Postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi.
Bezinteresowność
Działanie pozbawione troski o własne interesy, myślenie przede wszystkim o innych.
Beneficjent
Osoba korzystająca z usług, programu itp.
Centra Wolontariatu
Organizacje na co dzień zajmujące się promocją idei wolontariatu, szkoleniami wolontariuszy, prowadzące biura pośrednictwa pracy, łącząc według określonych zasad ochotników z organizacjami, instytucjami potrzebującymi wsparcia ochotników. Obecnie w Polsce na tej zasadzie działa kilka stowarzyszeń. Pierwszy program Centrum Wolontariatu zainicjowano w 1993 r. w Warszawie.
Charytatywny
Charytatywny (łac. caritas, miłość, sprzyjanie) – wspierający biednych, potrzebujących; wspomagający bezinteresownie, miłosierny, dobroczynny.
Dobrowolność
Dobra wola, własny wybór są nieodłącznym atrybutem właściwej działalności wolontariusza. Jedyna cecha odróżniająca w sposób zasadniczy dzisiejszą działalność społeczną od dawnych czynów partyjnych. Dobrowolność pozwala na takie połączenie potrzeb wolontariusza i organizacji, które daje satysfakcję obu stronom.
Dotacja
Przekazanie pieniędzy; dotacja celowa – ten, kto obdarowuje, wskazuje cel, na który ma być przeznaczona.
Działalność charytatywna
Wspieranie biednych i potrzebujących pomocy.
Działalność dobroczynna
Wyodrębniony w średniowieczu nurt filantropii religijnej.
Działalność pożytku publicznego
Działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych obejmujące następujące zadania: pomoc społeczną, działalność charytatywną, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochronę i promocję zdrowia, promocję zatrudnienia, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, kulturę, sztukę, ekologię, bezpieczeństwo publiczne, upowszechnianie i ochronę praw i wolności człowieka, działania na rzecz integracji europejskiej i inne.
Dzień Wolontariusza
Obchodzone corocznie 5 grudnia święto wolontariuszy, ustanowione przez UNESCO w roku 1981.
Humanitarny
(fr. humanitaire, łac. humanitas, człowieczeństwo) – czyniony dla dobra ludzi, niosący im pomoc w trudnej sytuacji.
Karta Wolontariusza
Zbiór praw i obowiązków ochotnika oraz zasad, jakich powinny przestrzegać organizacje bazujące na aktywności społecznej wolontariuszy. Karta Wolontariusza nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nazywanej potocznie Kartą Praw Człowieka, uchwalonej jednomyślnie w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu na obradującej tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dokument ten, nawiązujący nazwą do uchwalonej w 1789 roku przez francuskie Zgromadzenie Narodowe Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Koordynator Wolontariatu
Osoba w organizacji społecznej odpowiedzialna za rekrutację wolontariuszy, ich dobór według zainteresowań i predyspozycji do programów/projektów organizacji. Przydziela wolontariuszom opiekunów oraz koordynuje ich szkolenia, a także kompletuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą pracy wolontariuszy.
Motywacja
Najprościej rozumiana jako to, co uzasadnia, wyjaśnia, wywołuje zachowania ludzi.
NGO
Organizacja pozarządowa (non governmental organization) instytucjonalnie oddzielona od rządu, państwa (w odniesieniu do ogółu organizacji: NGOs).
Opiekun
Osoba kierująca na co dzień aktywnością wolontariusza w organizacji społecznej lub instytucji. Pomaga mu w wypełnianiu podjętych przez niego zobowiązań, troszczy się o jego adaptację w zespole, zapewnia warunki pracy. Ocenia jego pracę i opiniuje.
OPP
Organizacja pożytku publicznego.
OPS (MOPS)
Ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy społecznej.
Organizacja non-profit
Słowo non-profit odróżnia organizację od organizacji drugiego sektora – biznesu i podkreśla, że jej działalność nie jest nastawiona na zysk.
Organizacja pozarządowa
Organizacji niezależna od administracji rządowej.
Organizacja wolontarystyczna
Organizacja, której działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie.
Pomoc humanitarna
Pomoc udzielana ofiarom klęsk żywiołowych oraz różnego typu konfliktów zbrojnych, zamieszek (łac. humanitas, ludzkość, człowieczeństwo). W stosunkach międzynarodowych reguluje tę kwestię prawo humanitarne, zajmujące się ochroną praw człowieka w czasie wojen czy napięć wewnętrznych. Najbardziej znaną organizacją działającą w systemie prawa humanitarnego jest Czerwony Krzyż.
Społeczeństwo obywatelskie
Idea bądź typ społeczeństwa, wszelkie formy zaangażowania ludzi, rozgrywające się w przestrzeni publicznej, wychodzące poza „moją (własną) prywatność”.
Wolontariat
Dobrowolna (łac. volontarius, dobrowolny), bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz
Osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych niebędących jej bliskimi (łac. voluntarius, dobrowolny, chętny).  Może to być również działanie na rzecz środowiska naturalnego.

DONATE

amount:

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

 

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW0XX

In Solidarity

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl