Prawa wolontariusza

Prawa wolontariusza wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należą do nich:

  • prawo wolontariusza do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz prawo do dostępu do tych informacji,
  • prawo wolontariusza do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  • prawo wolontariusza do odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  • prawo wolontariusza do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń,
  • prawo wolontariusza do odbywania podróży służbowych na koszt korzystającego (hospicjum) oraz do zwolnienia korzystającego z tego obowiązku,
  • prawo wolontariusza do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń albo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w zależności od okresu, na który zostało zawarte porozumienie z wolontariuszem),
  • prawo wolontariusza do otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, które określa co najmniej zakres świadczeń wolontariusza,
  • prawo wolontariusza do potwierdzenia na piśmie treści porozumienia.

Przekaż darowiznę online

kwota:

Fundacja Hospicyjna

Numer konta bankowego
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002
WSPIERAJ NAS

Wolontariat opiekuńczy

 

CHARYTATYWNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

Rocznik

 

Kontakt

Wszelkie pytania i e-maile prosimy kierować na adres:
wolontariat@hospicja.pl

WSPIERAMY UKRAINĘ

 

Numer konta bankowego
92 1540 1098 2001 5562 3339 0008 
Prosimy o wpłaty z dopiskiem - Ukraina.

Księgarnia

MIASTO GDAŃSK

 

Tumbo Pomaga i Szkoli

Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom

Akademia Walki z Rakiem

Mój osobisty plan zdrowienia

Droga do równowagi

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska